Quina documentació hem d’aportar a la notaria a l’hora de vendre un pis?

Quina documentació hem d’aportar a la notaria a l’hora de vendre un pis?

L’últim pas per vendre un pis es produeix el dia de la signatura de la compra de la nova propietat a la notaria. En aquest moment, el venedor ha de presentar tota la documentació relacionada amb l’habitatge davant de notari.

A continuació, indicarem quina és la documentació necessària que com a venedors hem de portar a notaria perquè la signatura del traspàs de l’immoble es puga fer de forma legal, àgil i efectiva.

Tot i que com a venedors d’una propietat quan hem trobat una persona interessada que realitza una oferta de compra ferma i que hem acceptat, caldrà redactar un contracte d’arres o un contracte de reserva d’habitatge que deixi reflectit les condicions d’ambdues parts.

I, un cop arribats a aquest punt, caldrà portar a la notaria la documentació següent per tancar la venda.

  • El primer que necessitem presentar a notaria és la nostra escriptura de propietat, es tracta del document acreditatiu que som els propietaris del pis i que, per tant, estem capacitats per vendre’l.

A més, haurem de lliurar altres documents per demostrar que estem al dia amb les nostres obligacions de pagament.

  • El primer és el darrer rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI). La quantia d’aquest impost municipal dependrà del valor cadastral de l’immoble.
  • També cal aportar el certificat d’estar al corrent amb les despeses de la comunitat de veïns. Aquest document ens el pot facilitar l’administrador de la nostra comunitat i s’hi certificarà que estem al corrent de les despeses de la mateixa comunitat.
  • Alhora, haurem de sol·licitar al banc un certificat de deutes pendents amb interessos diaris.
  • Una altra documentació a presentar a notaria el dia de la signatura és el certificat d’eficiència energètica, un certificat obligatori segons el Reial decret 235/2013.
  • Finalment, també haurem de presentar el nostre DNI i el dels venedors.

Tota la documentació ha d’estar disponible i actualitzada degudament.

En el moment de la signatura, el notari demanarà tots els justificants de pagament de la compravenda, ja que aquests han de quedar reflectits a les escriptures.

Finalment, una de les recomanacions és que el dia de la signatura es porte el contracte privat a públic, ja que així hi haurà més suport jurídic en cas que passe qualsevol incidència.×