Política de privadesa

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 201/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, Manuel García Guardiola informa els usuaris que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb el que disposa la normativa vigent, donant a conèixer la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin de forma expressa, lliure i voluntària si volen facilitar les dades personals a aquesta entitat.

S’informa als usuaris de la pàgina web que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat, denominat “Usuaris web” la titularitat i responsabilitat del qual ostenta Manuel García Guardiola, amb domicili a l’Avinguda Jaume I núm. 7 03780 Pego (ALACANT). La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau l’usuari estableixi amb Manuel García Guardiola, així com l’exercici de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta darrera sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de l’empresa. Les dades romandran al fitxer automatitzat durant un període d’1 any, passat el qual es bloquejaran o, si escau, seran eliminades.

Manuel García Guardiola ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

L’usuari garanteix que les dades facilitades són veraces i és responsabilitat seva comunicar a Manuel García Guardiola qualsevol modificació que s’hi produeixi. Igualment assumirà la responsabilitat per aportar dades falses, inexactes o incompletes.

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, limitació del tractament, oposició, rectificació i supressió mitjançant sol·licitud per escrit adreçada a Manuel García Guardiola, Avinguda Jaume I núm. 7 03780 Pego (ALACANT), Espanya o mitjançant correu electrònic a notaria@notariamguardiola.com, fent constar que es tracta de l’exercici d’aquests drets sobre les dades contingudes en algun dels fitxers de Manuel García Guardiola.

Propietat Intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la web www.notariadepego.es pertanyent a Manuel García Guardiola estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de denominació social de l’empresa i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació , ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, de Manuel García Guardiola.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites . Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Manuel Garcia Guardiola.

Manuel García Guardiola vetllarà pel compliment de les condicions anteriors com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Manuel García Guardiola podrà modificar, sense avís previ, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

Manuel García Guardiola es compromet a través d’aquest mitjà a no fer publicitat enganyosa . A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del web de Manuel García Guardiola, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Manuel García Guardiola, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

Manuel García Guardiola es compromet a no remetre comunicacions comercials sense consentiment , conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic . A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients Manuel García Guardiola sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i Manuel García Guardiola, així com l’exercici de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

Manuel García Guardiola no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en l’accés al lloc web de l’empresa i/o en l’ús de les informacions que conté.

Manuel García Guardiola no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se ,sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest website i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni estan sota el control de Manuel García Guardiola; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests, ni de la seva legalitat ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se daquesta informació.

Manuel García Guardiola no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer de la informació publicada a aquest website. Tampoc no es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a què es pugui accedir des de web de Manuel García Guardiola no es responsabilitza dels virus que tinguin l’origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple , els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Active X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web de l’empresa.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats a aquest website.

×