Què és i per a què serveix un poder notarial?

Què és i per a què serveix un poder notarial?

Un poder és un document públic autoritzat per un notari que permet a una persona o empresa designar-ne una altra com el seu representant perquè actue en nom seu en determinats actes jurídics, de manera que el representant haurà d’acreditar la seva qualitat d’apoderat mitjançant l’exhibició de la còpia autoritzada del poder.

El poderdant és lliure per revocar el poder en qualsevol moment.

Qualsevol persona gran que estiga en plena possessió de les facultats mentals podrà atorgar poders.

Entre els poders notarials més utilitzats hi ha els generals, els especials i els de plets . 

Poders generals són aquells en què s’atorga a l’apoderat les facultats per actuar en tots o alguns àmbits (hauran de quedar especificats al poder) amb caràcter general com la compravenda d’un bé, acceptació d’una herència, fer una transferència, un cobrament , contraure matrimoni, etc.

Poders especials són aquells que autoritzen a fer una o diverses facultats concretes a elecció del que atorga el poder. Entre els més comuns d’aquesta mena ens trobem per exemple:

Poder per comprar o per vendre: és el poder en què una persona autoritza una altra a comprar o vendre un immoble.

Poder per acceptar i repartir herències: és el poder que dóna algun dels hereus als altres perquè accepten i reparteixen l’herència sense haver d’acudir a la signatura qui atorga el poder, rebent el dret que corresponga en aquesta herència.

El poder per a plets és el que dóna una persona perquè un advocat/da i/o procurador/a puguen realitzar totes les actuacions necessàries en relació amb algun plet que tinga el poderdant. En aquest cas, cal enviar des de la notaria una còpia electrònica del poder al Registre de Procuradors.

Els requisits són relativament simples per fer un poder notarial, només cal que qui vulga donar el poder vaja la notaria amb el seu DNI en vigor (o document identificatiu corresponent). Cal tenir les dades (nom, cognoms i DNI) de la persona a qui s’atorgarà el poder notarial. En el cas dels poders per a plets s’han de conèixer els noms i cognoms dels advocats i procuradors, així com el Col·legi a què pertanyen i el seu número professional.×